Missie/visie

Stichting Vrienden van de Natstraat heeft als missie het realiseren van een eigen bus voor de woongroep van de Van der Natstraat 1 t/m 4 in Rijnsburg. De stichting wil dit doen door een eigen bijdrage te vragen van de cliënten en grotendeels door het verkrijgen van gelden via fondsen, sponsors en donateurs. Aangezien integratie van mensen met een beperking in de samenleving en betrokkenheid van familie en vrienden van kwetsbare burgers hoog op de politieke agenda staat, wordt met de stichting getracht ook bekendheid te genereren in Rijnsburg en omstreken, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt in de aanschaf en het onderhoud van de rolstoelbus. Zo zullen buurtgenoten, bedrijven, scholen en kerken uit de buurt worden benaderd om samen met de Stichting genoeg geld in te zamelen om niet alleen een rolstoelbus aan te schaffen, maar ook om deze te kunnen laten rijden en onderhouden in de toekomst.

Doel

De stichting heeft als doel het aanschaffen, onderhouden en beheren van een rolstoelbus ten behoeve van het vervoer van de bewoners van de Van der Natstraat 1 t/m 4; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

  1. Giften en donaties

  2. Subsidies en sponsorbijdragen

  3. Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten

  4. Hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten

  5. Hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Jaarlijks wordt op basis van een kalenderjaar een jaarrekening samengesteld die openbaar wordt gemaakt via een nog te realiseren website voor de stichting. Op die manier willen de stichting helder en transparant zijn en kunnen laten zien waar zij als stichting voor staan en zich mee bezig houden.

Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Vrienden van de Natstraat is als ANBI stichting verplicht om een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals benadrukt de stichting dat de bestuurders van Stichting Vrienden van de Natstraat zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 30 juni 2015 t/m 31 december 2015) wordt door de penningmeester het boekjaar afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Het huidige bestuur bestaat zelfs uit vijf personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken.